GWARANCJA I SERWIS

Jak korzystać z gwarancji

1. W przypadku wykrycia wady w Produkcie, należy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zamieszczony w sklepie internetowym firmy Satis International s.c.

2. Na Produkty marki SATIS, producent udziela Konsumentowi 2-letniej gwarancji, Przedsiębiorcom rocznej gwarancji.

3. Na akumulatory dostępne w Sklepie, Sprzedawca udziela 6 miesięcznej gwarancji.

4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu wydania Produktu Klientowi.

5. Gwarancja obejmuje: zwrot zapłaconej ceny, wymianę Produktu na nowy bądź jego naprawę.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na jego na adres e-mail.

7. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Produkt został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Produktu.

8. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Produktu, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.


REKLAMACJE

Jak składać reklamacje w Sklepie

1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail oraz numer kontaktowy,
 • rodzaj i datę wystąpienia wady,
 • żądania związane z reklamacją oraz dowód zakupu.

2. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail: biuro@satispolska.pl.

4. Klient może skorzystać z formularza reklamacji do pobrania udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie sklepu i wysłać go na adres biuro@satispolska.pl .

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji Produktu fizycznego w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

6. W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

8. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. W przypadku zaistnienia wady Klient może także żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.


Formularz Reklamacja / Zwrot

Na stronie https://satispolska.pl/kontakt można skorzystać z formularza kontaktowego i zgłosić tam reklamację lub zwrot:

Wybierz temat: Reklamacja / Zwrot, a w treści wiadomości podaj:

 1. Nazwa Klienta oraz adres NIP
 2. Kontakt telefoniczny
 3. Email
 4. Model urządzenia
 5. Nr seryjny
 6. Dowód zakupu /wybierz-plik/
 7. Przyczyna reklamacji /zwrotu
 8. Legalizacja - TAK czy NIE
 9. Adres wysyłkowy /jeżeli jest inny niż w/w